วันที่   4   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามคู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้องประชุมเสมาตักสิลา