วันที่   16   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 7/2564 ห้องประชุมเสมาตักสิลา