วันที่   22   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมข้อมูล ห้องประชุมเสมาตักสิลา