วันที่   9   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - โครงการส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ห้องประชุมเสมาตักสิลา