วันที่   2   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคำรับรอง ห้องประชุมเสมาตักสิลา