วันที่   3   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ IFTE ผ่านระบบ google Meet ห้องประชุมเสมาตักสิลา