วันที่   14   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมเสมาตักสิลา