วันที่   15   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมกรรมการ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ห้องประชุมเสมาตักสิลา
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมลูกเสือจิตอาสา (สพป.มค. 1) ห้องประชุมเสมาตักสิลา