วันที่   17   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการหลักสูตรเชื่อมโยง ห้องประชุมเสมาตักสิลา