วันที่   23   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ห้องประชุมเสมาตักสิลา