วันที่   29   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2564 ห้องประชุมเสมาตักสิลา