วันที่   19   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมวัยฯ ห้องประชุมเสมาตักสิลา