วันที่   7   เมษายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ห้องประชุมเสมาตักสิลา
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ 4-65 ห้องประชุมเสมาตักสิลา