วันที่   12   เมษายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2565 ห้องประชุมเสมาตักสิลา