วันที่   5   เมษายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมรับฟังการจัดทำแบบ ปพ. จาก สช. ห้องประชุมเสมาตักสิลา