วันที่   19   เมษายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดทำข้อเสนอโครงการกลุ่มจังหวัด ห้องประชุมเสมาตักสิลา