วันที่   26   เมษายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด ห้องประชุมเสมาตักสิลา