วันที่   22   เมษายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การประชุมสรุปการจัดทำจัดทำโครงการ เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ.2566-2570) ห้องประชุมเสมาตักสิลา