วันที่   3   พฤษภาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ห้องประชุมเสมาตักสิลา