วันที่   5   พฤษภาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - การประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ ห้องประชุมเสมาตักสิลา