วันที่   6   พฤษภาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มแผน ห้องประชุมเสมาตักสิลา