วันที่   2   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - โครงการ IFTE ห้องประชุมเสมาตักสิลา