วันที่   4   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รายงานตัวครูผู้ช่วย ห้องประชุมเสมาตักสิลา
13.00 น. - 16.30 น.   - หารือร่วมกับเทศบาล ห้องประชุมเสมาตักสิลา