วันที่   5   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมินผลการคัดเลือก 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. ห้องประชุมเสมาตักสิลา