วันที่   6   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประเมิน 38 ค.(2) ห้องประชุมเสมาตักสิลา
13.00 น. - 16.30 น.   - วันครู ห้องประชุมเสมาตักสิลา