วันที่   13   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ห้องประชุมเสมาตักสิลา