วันที่   18   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ห้องประชุมเสมาตักสิลา