วันที่   31   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมวางแผนการดําเนินงานและสร้างความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมและกำกับดูแลการจัดการศึกษานอกระบบ ห้องประชุมเสมาตักสิลา