วันที่   7   กุมภาพันธ์   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโนบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ห้องประชุมเสมาตักสิลา