วันที่   3   กุมภาพันธ์   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ห้องประชุมเสมาตักสิลา