วันที่   13   กันยายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมินตนเอง(ประเด็นคำรับรอง 4.1) ห้องประชุมเสมาตักสิลา