วันที่   16   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ห้องประชุมเสมาตักสิลา