วันที่   4   กันยายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 ห้องประชุมเสมาตักสิลา