วันที่   26   กันยายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
น. - น.   - ประชุมสรุปผลโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ห้องประชุมเสมาตักสิลา