วันที่   19   กันยายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - คณะกรรมการข้อมูล ห้องประชุมเสมาตักสิลา