วันที่   14   กันยายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Mahasarakham Smart Education : มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 ห้องประชุมเสมาตักสิลา