วันที่   21   กันยายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมเสมาตักสิลา