วันที่   25   กันยายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ห้องประชุมเสมาตักสิลา