วันที่   23   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ห้องประชุมเสมาตักสิลา