วันที่   3   พฤษภาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายปฐมวัยจังหวัดมหาสารคาม ห้องประชุมเสมาตักสิลา