วันที่   17   พฤษภาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 4/2564 ห้องประชุมเสมาตักสิลา