วันที่   12   พฤษภาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมกรั่นกรองคัดเลือกรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2564 ห้องประชุมเสมาตักสิลา
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมผู้บริหาร สป. (Zoom) ห้องประชุมเสมาตักสิลา