วันที่   17   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 ห้องประชุมเสมาตักสิลา