วันที่   10   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในสังกัด ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ห้องประชุมเสมาตักสิลา