วันที่   5   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ห้องประชุมเสมาตักสิลา