วันที่   27   มิถุนายน   2567
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ห้องประชุมเสมาตักสิลา